Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
50 postów 37 komentarzy

Opracowanie Stan Rzeczy

Stan Rzeczy - Opracowanie Stan Rzeczy - Mieczysława Kowalskiego

Protest przeciwko ustawie 447– List do Donalda Trumpa

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Wprowadzanie amerykańsko-żydowskiej ustawy 447 doprowadzi do tego, że w Polsce powstanie nowa Palestyna a w Europie Środkowej nawy Bliski Wschód. Obszar krajów Trójmorza będzie wyglądał tak jak obecnie Bliski Wschód.

    
Znowelizowany List do Donalda Trumpa
 
Donald Trump
Prezydent USA
Biały Dom, Waszyngton
W załączeniu przesyłam opracowanie: Sieć Śmierci Bestii; Zarys dziejów Świata i Polski na tle Biblii. Opracowanie przedstawia między innymi destrukcyjną rolę Żydów i ich negatywne relacje w świecie, oraz wnioski aby świat powrócił do Cywilizacji Słowiańskiej.
Żydzi nie są spokrewnieni z żadnym z 12 plemion prawdziwego Izraela, łącznie z plemieniem Judy, a judaizm nie ma nic wspólnego z religią Mojżeszową. Żydzi nie są narodem wybranym o którym mówi Biblia.
Prawdziwym Izraelem i Narodem Wybranym, spełniającym biblijne znaki są kraje Słowiańskie dawnego królestwa Lechii z centrum w Polsce,a którzy zapomnieli o swojej Prawdziwej Tożsamości.
W przeszłości cały obszar Eurazji, od Renu i Adriatyku do Oceanu Spokojnego i od Morza Arktycznego do Oceanu Indyjskiego był zamieszkały przez Ariów-Słowian i należał do Cywilizacji Aryjsko-Słowiańskiej.
Federacja krajów Lechii obejmowała obszar Europy środkowo-zachodniej od Renu i Adriatyku oraz obszar Europy środkowej-wschodniej, obecnego Trójmorza. Była to Unia środkowoeuropejska istniejąca od 2000 lat pne. Na tym terenie od tysięcy lat istniała Cywilizacja Słowiańska.
Kraje te od wieków były napadane ze wszystkich stron przez różne agresywne i dzikie ludy. Tak ze wschodu jak i zachodu. Żydzi jako nachodźcy okupują i wyzyskują kraje Trójmorza na czele z Polską od ponad tysiąca lat. Żydzi nigdy nie asymilowali się z narodami wśród których zamieszkali, natomiast kolaborowali i współpracowali z zaborcami i okupantami tych krajów. Żydzi byli wypędzani z wielu krajów i miast w Europie z powodu ich negatywnych i aspołecznych relacji z narodami wśród których zamieszkali.Żydzi dla każdego narodu wśród którego zamieszkali stawali się bardzo uciążliwym przybyszem i niemile widzianym gościem.
W XX wieku kainowe ludy dokonały Holokaustu na wielu narodach: Niemcy i Austriacy na Słowianach w tym na Polakach, orazna Żydach i Cyganach; Żydokomuniści w Rosji Sowieckiej i  Polsce na narodach Słowiańskich w tym na Polakach i na innych ludach Rosji Sowieckiej; Turcy na Ormianach; Japończycy na Chińczykach i innych ludach Wschodu; Żydokomuniści na Hiszpanach; Niemcy na ludach w Namibii.Ale okazuje się, przez propagandę żydowską, że to tylko na Żydach dokonano Holokaustu.
Żydzi perfidnie o Holokaust oskarżają Polaków. Polaków którzy ratowali Żydów przed prześladującymi ich Niemcami, a gdy byli wypędzani z innych krajów w Polsce znaleźli schronienie. Poloków którzy walczyli z Niemcami na obydwu frontach, wschodnim i zachodnim. Teraz za to wszystko odpłacają się Polsce i Polakom na swój sposób. Żydzi od lat na całym świecie szerzą antypolonizm. Antypolonizm szerzony jest poprzez media, filmy i książki. Szerzone są oszczerstwa, kłamstwa i pomówienia przeciwko Polsce i Polakom przez różne środowiska żydowski na świecie a zwłaszcza w USA i Izraelu. Żydzi z Holokaustu uczynili przemysł finansowy w celu uzyskania odszkodowań i roszczeń.
Obecnie Żydzi perfidnie domagają się od Polski i innych krajów Trójmorza miliardowych roszczeń za jakiś domniemany bezspadkowy majątek żydowski. Należy wiedzieć, że w ostatnich 30 latach, w czasie tak zwanej transformacji, Polska i inne kraje Trójmorza zostały prawie całkowicie ograbione z majątku narodowego przez zachodnie korporacje należące do żydowskiej sieci globalistycznej oraz przez finansjerę żydowską.
 
USA wspiera te bezpodstawne i bezprawne żądania żydowskie uchwalając Ustawę 447 Just, bezpodstawnie żądając aby Polska stosowała się do jakiejś antypolskiej amerykańsko-żydowskiej ustawy.
W czasie wojny zginęło kilka milionów Polaków, także w ramach Holokaustu niemieckiego i żydo-komunistycznego. Wiele polskich miast na czele z Warszawą zostało zniszczonych. Po wojnie Polacy miasta i przemysł odbudowali, a co pozostało odrestaurowali. Wszyscy którzy domagali się od Polski zwrotu mienia lud odszkodowań majątkowych, należności swoje otrzymali.
.A Polska od okupanta niemieckiego, a także od rosyjskiego i żydowskiego żadnego odszkodowania nie dostała. Ponadto istnieją opinie, że przed wojną większość majątku żydowskiego było bardzo zadłużona. Jakaś horrendalnie wysoka kwota tego niby żydowskiego majątku jest wyssana z palca, liczona według żydowskiego widzimisię. Wszystko to dotyczy nie tylko Polski lecz również krajów Trójmorza. O tym, że ta ustawa jest bezzasadna i bezpodstawna wypowiadają się i motywują to prawnicy i przedstawicieli wielu środowisk.
Jeżeli bezprawna amerykańska Ustawa 447 zostanie pod przymusem wprowadzona w Polsce i innych krajach oznacza to, że znaczna część majątku narodowego w poszczególnych krajach zostanie przekazana Żydom. Żydzi w Polsce i krajach Trójmorza zostaną bezpodstawnie uwłaszczeni, a rdzenna ludność tych krajów zostanie zepchnięta na margines. Wygląda na to że USA razem z Żydami planują kolejną eksterminację ludności w krajach Europy Środkowej, a co za tym idzie, prawdopodobnie planowane jest osadnictwo żydowskie na tych terenach.
Należy mieć na uwadze to, że społeczeństwo polskie ani społeczeństwa innych krajów środkowej Europy na wprowadzenie Ustawy 447 dotyczącej bezpodstawnych roszczeń żydowskich nie zgodzą się. Wprowadzanie tej Ustawy pod przymusem doprowadzi do tego, że w Polsce powstanie nowa Palestyna a w Europie Środkowej nawy Bliski Wschód. Obszar krajów Trójmorza będzie wyglądał tak jak obecnie Bliski Wschód.
Dlatego, protestuję i postuluję do Prezydenta, Kongresu i Senatu USA aby Ustawa 447 Just została jeszcze raz przemyślana i wycofana.
Należy powróć do właściwych swoich korzeni, do istniejącej tysiące lat Cywilizacji Słowiańskiej. Powróćmy do starego, przdeżydoeskiego porządku świata. Powróćmy do prastarych Bogów naszych Ojców. Powróćmy do słowiańskiej tradycji, kultury i tożsamości. A żydowska religia i jej pochodne niech wracają do domu, nad Jordan.
 
Stan Rzeczy
 
 
Donald Trump
President of USA
The White House, Washington
Attached you will find the study titled: Death Beast’s Network: Outline of the History of the World and Poland compared to the Bible. The study presents, among others, the destructive role of Jews and their negative relations in the world, and conclusions that the world will return to the Slavic Civilization.
Jews are not related to any of the 12 tribes of the true Israel, together with the tribe of Judah, and Judaism has nothing to do with the religion of Moses. Jews are not the chosen people of whom the Bible says.
The true Israel and the Chosen People, fulfilling the Biblical signs, are Slavic countries of the former Lechia kingdom at the centre of Poland, who have forgotten their True Identity.
In the past, the entire Eurasian area, which is now from the Rhine river and the Adriatic Seato the Pacific Ocean and from the Arctic Ocean to the Indian Ocean, was inhabited by the Aryans-Slavs and belonged to the Aryan-Slavic Civilization.
The federation of the countries of Lechia covered an area of Central Europe – the current Three Seas. It was a Central European union established 2000 years BC. Slavic Civilization has existed in this area for thousands of years.
The Federation of the Lechia countries included the area of Central-Western Europe from the Rhine and the Adriatic, and the Central-Eastern European region, the present Three Seas countries. It was a Central European Union existing from 2000 years BC. Slavic Civilization has existed in this area for thousands of years.
For centuries, these countries had been attacked from all sides by various aggressive and wild people. Both from the east and from the west. Jews, as invaders, have occupied and exploited the Three Seas countries, including Poland, for more than one thousand years.Jews never assimilated with the people among whom they lived, but collaborated and cooperated with the invaders and occupiers of these countries. Jews were expelled from many countries and cities in Europe because of their negative and anti-social relations with the nations among whom they lived. For every nation among which they lived, Jews became burdensome strangers and unwelcome guests.
 In the twentieth century, the people of Cain carried out Holocaust-type genocides on many nations: the Germans and Austrians on the Slavs including the Poles, and Jews and Gypsies; Judeo-communists in Soviet Russia and Poland on Slavic nations, including the Poles and other peoples of the Soviet Russia; Turks on the Armenians; the Japanese on the Chinese people and other peoples of the East; Judeo-communists on the Spaniards; the Germans on the people of Namibia.But it turns out, due to the Jewish propaganda, that only Jews are the victims of the Holocaust.
Jews treacherously accuse the Poles of the Holocaust. The Poles who saved. Jews from their German oppressors, and when they were expelled from other countries in Poland, they found shelter.The Poloes who fought with Germans on both fronts, east and west. Now they pay back everything to Poland and Poles in their own way. For years, Jews have been spreading anti-Polonism throughout the world.Anti-Polonism is spread through media, films and books. Slanders, lies and not true against Poland and Poles by various Jewish communities in the world, especially in the USA and Israel. Jews have made financial industry from the Holocaust in order to obtain compensation and claims.
Now, Jews treacherously demand billions of claims from Poland and other Three Seas countries for some alleged non-fallow Jewish properties. It should be known that in the last 30 years, during the so-called transformation, Poland and other Three Seas countries have been almost completely looted from the national wealth by Western corporations belonging to the Jewish globalist network and by Jewish finance.
The US support these baseless and unlawful Jewish demands by enacting Act 447 Just, falsely calming that Poland should comply with some anti-Polish American-Jewish law.
Several million Poles died during the war, also as part of the German and Jewish-communist Holocaust. Many Polish cities, including Warsaw, were destroyed. After the war, the Poles rebuilt their cities and industry, and restored what was left. Everyone who demanded return of property or compensation received their receivables.
But Poland did not receive any compensation from the German, Russian, and Jewish occupants. Furthermore, there are opinions that before the war the majority of Jewish property was indebted. This outrageously high value of some Jewish property is fabricated, calculated according to the Jewish whim. All this relates not only to Poland, but also Three Seas countries. Lawyers and representatives of many communities claim that this law is unfounded and unjustified.
If the American unlawful Act 447 is introduced in Poland and other countries by force, this means that a significant proportion of national wealth in different countries will be given to Jews. Jews in Poland and other Three Seas countries will be unduly enfranchised, and the indigenous people of these countries will be marginalized. It seems that the US together with Jews are planning another extermination of the population of the Central Europe. Moreover, Jewish settlements in these areas are likely being planned.
It should be noted that the Poles and other countries of Central Europe will not agree to the introduction of Act 447 regarding groundless Jewish claims. Introducing this Act under duress will lead to the creation of a new Palestine in Poland and the new Middle East in Central Europe.The Three Seas area will look like the current Middle East.
Therefore, I protest and postulate to the President, Congress and Senate of USA to rethink and withdraw Act 447 Just.
Return to our proper roots to the Slavic Civilization existing for thousands of years. Return to the old, pre-Jewish world order. Return to the ancient Gods of our Fathers. Return to the Slavic tradition, culture, and identity. And Jewish religion and its derivatives should return home, on the Jordan.
 
State of Things
  
W przeszłości cały nasz region od Renu i Adriatyku do Oceanu Spokojnego i od Morza Arktycznego do Oceanu Indyjskiego, należał do Cywilizacji aryjsko-słowiańskiej.
Temat żydowskiej ustawy 447 dotyczy lub może dotyczyć innych krajów należących do Trójmorza (dawnej fereracji Lechickiej) a pośrednio wszystkich krajów aryjsko-słowiaskich gdzie istniała Cywilizacja Słowiańska.
Społeczeństwa winny się samoorganizować

P.S.
 
Ogólnospołeczny protest oraz podpisy pod listem środowisk niezależnych do D. Trumpa, Nie Dla Roszczeń:
 
Podpisy pod listem do D. Trumpa!//ustawa447.pl/zbieraj-podpisy/
 
Zgłoszenia pod adresem: mobilizacja@ustawa447.pl 
 
 

  

KOMENTARZE

 • to nie protest to dobrowolne podporządkowywanie się USA
  Pisanie jakichkolwiek listów czy petycji do Trumpa lub amerykańskiego rządu jest jawnym podporządkowywaniem się obcemu państwu. Kiedyś nazwano by to zdradą. List i to "mocny" powinien być wysłany do rządu polskiego bo tylko on prawnie może spowodować iż Polska będzie ze swoich dóbr legalnie okradziona.
  To jest wasalizm. Dlaczego rodacy nie rozumieją podstawowych praw którymi rządzi się świat? Czy myślicie gdy pokażecie na piśmie jakie rząd USraela będzie miał poprzez 447 zyski spowodujecie że złodzieje się nad Polakami zlitują? Naiwność i głupia przebiegłość prowadzi donikąd.
  Straszycie drugą Palestyną? Zobaczcie jak Palestyńczycy na tym wychodzą.
  Wszystko powoli zostaje przejmowane przez żydów... i o to im chodzi.
 • @Stara Baba 12:31:23
  Protestow nigdy nie za wiele. Ide o zaklad, ze za tydzien uslyszymy srulowy wrzask o polskim antysemityzmie. Ciekawe bedzie stanowisko "patriotow" z tzw dobrej zmiany.
 • @morgan 15:31:53
  To nie jest żaden protest, tylko bezrefleksyjne samoupodlanie się. Popierałem wszystkie działania akcji STOP447 oprócz tego. To jest jak skomlenie kopniętego psa... Uważam to za działanie pozorne.

  A w sferze konkretów: W telewizjach internetowych popierających akcję STOP447 prowadzący (niektórzy) mają przyczepione znaczki z logo akcji. Na pytanie w komentarzach gdzie można je kupić, dostać pada odpowiedź: na marszu 11 maja w Warszawie.

  To jest q... jakiś żart.

  Warszawa to nie cała Polska. A w Polsce pozainternetowej wiedza o tym, co się kroi, jest niemal żadna. Gdzie są jakieś koszulki z logo akcji? I nie po 40 zł za sztukę, tak jak na portalu aukcyjnym na A., ale dużo tańsze, tak żeby można było kupić np 10 szt. i je rozdać wśród znajomych. Gdzie projekty ulotek możliwych do wydrukowania na A4 - najlepiej czarno-białych? Duże litery, krótki tekst. Nic.

  Ale jest skupienie na zbieraniu podpisów do prezydenta Trumpa...
 • Społeczeństwa powinny się samoorganizować przede wszystkim...
  przy Matce Boskiej Królowej Polski. I wielu ludzi na Zachodzie już to robi. Zaczyna się już wśród zachodnich społeczeństw budować świadomość, że "bez Boga ani do proga".
  Pan Jezus, jeszcze przed II wojna powiedział ówczesnej siostrze Faustynie (obecnie Św Siostrze Faustynie), że przeżyją tylko te narody, które intronizują Go jako swojego Króla.

  MY POLACY i w ogóle, MY ZIEMIANIE, NIE MAMY JUŻ INNEGO WYJŚCIA...

  Wszystkie rewolucje już były : Protestancka, (wcześniej w roku 666 islamska, gdy powstał Islam jako religia mająca zwalczać Chrześcijaństwo), Francuska, Październikowa, seksualna, obyczajowa....

  To jest już koniec... Ale nie dla tych którzy schronią się pod płaszczem Matki Boskiej :
  http://gibson.neon24.pl/post/147859,nie-pozwole-na-zaglade-narodu-polskiego
 • Teraz - przed wyborami
  jest najlepszy czas aby wymóc na rządzących atrapą Polski - stosowne ustawy - które nie pozwolą na strzyżenie Polaków nożycami o nazwie 447. Niestety okupant zadbał o to aby tubylcy nie byli w stanie zorganizować się i wymóc powyższe.
  Wniosek?
  Tak naprawdę - to dzieci diabła wcale nie potrzebują żadnych nożyc o nazwie 447 aby zrobić z tubylcami wszystko - co tylko zechcą.
  --------------
  Nie mamy pańskiego płaszcza - i co nam pan zrobi!
  --------------
 • @morgan 15:31:53
  Agrounia dołącza do protestu przeciwko ustawie 447 zakładającej kroki w kierunku ograbienia Polaków!
  https://twitter.com/kolodziejczak_m

  https://pbs.twimg.com/media/D5-gP8oW4AAghal.jpg

  O rany Agrounia dołącza super, Brawo Kołodziejczak!!!! kalifornijska straganiara znowu "Gembę"..otworzy w krytyce!
 • @Mac.Iek 15:56:19
  Tak, to prawda, ze brak spolecznej akcji uswiadamiania spoleczenstwa o nadchodzacym zagrozeniu jest wielkim mankamentem i dziwne, ze nikt o tym nie pomyslal.Moze to kwestia pieniedzy, bo kazda taka akcja kosztuje.
  Moze tez istnieje obawa przed interwencja policji.
 • @trojanka 20:02:09
  No swietnie! Mialam na to niesmiala nadzieje. Byc moze wyrasta nam nowy lider ruchu ludowego.
 • Dosyć bezprawnych roszczeń!
  https://pbs.twimg.com/media/D595a3aXkAASwyr.png
 • PILNE! Chcą zatrzymać marsz przeciw roszczeniom 447 w Warszawie! Bąkiewicz Łączenie wRealu24!
  https://youtu.be/R5bUdTEFKUQ
 • @trojanka 22:02:15
  Możemy tyle : https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=z4dMWaI6MBY Pozdrawiam. :)))))
 • @trojanka 20:02:09
  Czy te żółte znaczki mają nas, Polaków, oswoić z żydowską, syjonistyczną żółtą gwiazdą / Pan Bąkiewicz, taki " nierozgarnięty", czy uczestniczy w projekcie dobrowolnie?!

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Papierowy_%C5%BConkil_70_rocznica_powstania_w_getcie_warszawskim.JPG

  https://www.ore.edu.pl/2019/04/76-rocznica-wybuchu-powstania-w-getcie-warszawskim/
 • @stanislav 10:13:36
  http://black-horse.nazwa.pl/lse/index.php/galeria/51-72-rocznica-powstania-w-getcie-warszawskim/detail/1267-72-rocznica-powstania-w-getcie-warszawskim?tmpl=component

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031